Studiuj za darmo

Teraz to my zapłacimy za Twoją naukę!

WSIiZ od początku swojej działalności przyznaje z własnych środków stypendia naukowe dla studentów. Dzięki połączeniu własnego funduszu stypendialnego oraz środków z budżetu państwa w roku akademickim 2011/2012 przyznaliśmy ponad 2400 różnych stypendiów.

Będąc studentem WSIiZ, możesz skorzystać z szerokiej oferty pozwalającej na sfinansowanie studiów – zarówno w zakresie opłat czesnego, jak i kosztów utrzymania. System stypendialny WSIiZ jest skonstruowany w ten sposób, że daje możliwość bezpłatnych lub tylko częściowo odpłatnych studiów już od 1. semestru, dzięki czemu nie odczujesz kosztów związanych ze studiowaniem! Co ważne, stypendia socjalne można łączyć z naukowymi.

STYPENDIUM OD POCZĄTKU STUDIÓW – co to jest?

"Stypendium od początku studiów" to unikalny system motywacyjny, oferujący corocznie kandydatom na studia I stopnia aż kilkaset stypendiów pokrywających 100% lub 50% czesnego. Miejsca w systemie przyznawane są na pierwszy semestr studiów. Warunkiem utrzymania stypendium w drugim semestrze jest wykazanie się dobrymi wynikami w nauce oraz uczestnictwem w różnych formach aktywności studenckiej. Tym samym studenci przez pierwszy rok kształcą się bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie), a w kolejnych latach mogą korzystać z różnego rodzaju stypendiów naukowych.

Jak się zakwalifikować?
Każdy, kto złoży podanie na studia I stopnia do 31 lipca 2013, może przystąpić do testu wiedzy ogólnej (ZOBACZ PRZYKŁADOWE PYTANIA). Aby zdobyć "Stypendium od początku studiów", wystarczy jak najszybciej złożyć dokumenty rekrutacyjne w Dziale Rekrutacji WSIiZ lub w jednym z punktów rekrutacyjnych i przystąpić do testu. Aby pomóc w podjęciu decyzji studentom składającym podania równocześnie w WSIiZ oraz w uczelniach publicznych, testy zorganizujemy w dwóch terminach: 6 lipca oraz 6 sierpnia. Przystępujesz do testu, który odbywa się w najbliższym terminie od momentu złożenia dokumentów aplikacyjnych. Wszystko po to, żebyś w jak najkrótszym czasie uzyskał pewność, że w WSIiZ będziesz studiować bezpłatnie.

Na studiach stacjonarnych I stopnia możesz uzyskać stypendium w wysokości 100% lub 50% czesnego. Jeśli wybierasz się na studia niestacjonarne I stopnia, możesz starać się o stypendium pokrywające 50% czesnego, pod warunkiem uzyskania 200 pkt. w postępowaniu rekrutacyjnym (20 pkt. w przypadku matury zdawanej wg starych zasad). Uwaga: od roku akademickiego 2012/2013 WSIiZ zwiększa limit stypendiów na studiach niestacjonarnych aż dwukrotnie!

Dzięki temu stypendium mogłem studiować prawie za darmo. Dodatkowo, utrzymanie wysokiej średniej w kolejnych semestrach umożliwiło mi pobieranie stypendiów naukowych. Właśnie dlatego już w trakcie studiów stać mnie było na samodzielne utrzymanie się i drobne przyjemności związane z życiem studenckim.

Adrian Sowiński, absolwent studiów I stopnia

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Wystarczy tylko, że spełnisz kilka warunków, m.in.:

 • zaliczyłeś pierwszy lub drugi rok studiów I stopnia (albo jesteś studentem studiów II stopnia, a od ukończenia studiów I stopnia nie minął rok – wówczas możesz ubiegać się o stypendium już od 1. semestru),
 • ‘‘Twoja średnia arytmetyczna ocen za poprzedni rok akademicki wynosi co najmniej 3,0 (w roku akademickim dopuszczalne jest tylko jedno zaliczenie/egzamin w terminie poprawkowym),
 • uzyskasz dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne (dotyczące poprzedniego roku akademickiego),
 • złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium w wyznaczonym terminie.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, tworzony jest ranking studentów. Stypendia Rektora otrzymuje 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów. Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

STYPENDIUM NAUKOWE FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wystarczy tylko, że:

 • jesteś studentem stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Ekonomia, Informatyka i ekonometria,
 • Twoja średnia za studia, po zaliczeniu pierwszego roku, wynosi co najmniej 4,0.

Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA:

Wystarczy tylko, że:

 • szczególnie wyróżniasz się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą Cię w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku lub uzyskałeś wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (10 miesięcy kalendarzowych).

STYPENDIUM SOCJALNE

Otrzymasz to stypendium, jeśli:

 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej – podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta (przeciętny miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 850,20 zł netto),
 • złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną.

Stypendium można otrzymać już od 1. semestru studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

DODATEK Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA

Możesz go otrzymać, jeśli:

 • jesteś studentem studiów stacjonarnych i codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia Ci studiowanie (stypendium możesz otrzymać z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki – także w kwaterze prywatnej, stypendium przysługuje Ci wyłącznie wtedy, gdy ponosisz dodatkowe koszty z tytułu zakwaterowania),
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej, przeciętny miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 850,20zł netto (miesięczną wysokość dochodu na osobę w twojej rodzinie, uprawniającą do ubiegania się o dodatek z tytułu zamieszkania, ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych),
 • złożysz pisemny wniosek, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające Twoją sytuację materialną i rodzinną oraz umowę najmu lub zaświadczenie potwierdzające fakt Twojego zakwaterowania.

Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium jest przyznawane na podstawie Twojego pisemnego wniosku, do którego dołączysz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność.

Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na rok akademicki (10 miesięcy kalendarzowych).

ZAPOMOGI

Zapomogę możesz otrzymać już na 1. semestrze studiów i może być Ci ona przyznana wtedy, kiedy z przyczyn losowych znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę możesz otrzymać dwa razy w roku akademickim na Twój pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę wniosku. Wniosek należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę wniosku.

KREDYTY STUDENCKIE

Kredyty studenckie są idealną opcją dla każdego, dla kogo studia to odległe i kosztowne marzenia. Każdy student uczelni publicznych i niepublicznych przed ukończeniem 25. roku życia może ubiegać się o kredyt, a jego spłata rozpocznie się nie późnej niż 2 lata po ukończeniu studiów. Uczelnia ze swojej strony oferuje pomoc w postaci szczegółowych informacji dotyczących kredytów.

Gdzie się zgłosić?

Dziekanat, Dział Stypendialny, pokój 27, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów
czynne: od wtorku do piątku w godz. 11.00-15.00, soboty w godz. 7.30-15.30

Wnioski o przyznanie stypendiów na semestr letni można składać do 28 lutego, natomiast na semestr zimowy do 30 czerwca (z wyłączeniem stypendium Rektora termin do 30 września). W przypadku studentów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy danego roku akademickiego, termin składania wniosków upływa 15 października (z wyłączeniem stypendium Rektora - termin do 30 września).