Stypendia WSIiZ - współpraca z Caritas

Stypendium od początku studiów dla najzdolniejszych uczniów zgłoszonych przez parafialne koła Caritas działające przy parafiach z terenu województwa podkarpackiego.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat wspiera zdolnych i ambitnych studentów. Pragniemy przedstawić kolejną propozycję uczelni, która udowadnia, że dobre wykształcenie nie musi kosztować. To stypendium od początku studiów dla najzdolniejszych uczniów zgłoszonych przez parafialne koła Caritas działające przy parafiach z terenu województwa podkarpackiego.

O stypendium mogę się ubiegać wyłącznie studenci studiów I stopnia

CO OBEJMUJE STYPENDIUM?

 • Bezpłatne studia przez pierwszy rok studiów! Od drugiego roku studiów można ubiegać się o stypendia „Stypendium Rektora dla najlepszych studentów” oraz „Stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce”. Łącznie co drugi student WSIiZ otrzymuje stypendium.
 • Zwolnienie z wpisowego (300 zł). Kandydat płaci tylko 100 zł opłaty rekrutacyjnej, która jest obowiązkowa na każdej uczelni niezależnie od tego, czy jest to uczelnia publiczna czy niepubliczna. 
 • Stypendium socjalne. Można je otrzymywać od pierwszego roku studiów, a wynosi ono nawet do 400 zł miesięcznie.
 • Dodatek z tytułu zamieszkania. Może je otrzymywać student, który mieszka dalej niż 60 km od siedziby uczelni oraz wynajmuje mieszkanie, w którym zostanie zameldowany. Stypendium wynosi do 200 zł.

JAK SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ?

Wyboru kandydatów do stypendiów dokonują parafialne koła Caritas. Jeden ośrodek może zgłosić tylko jednego kandydata (kandydat nie musi zdawać testu z wiedzy ogólnej). We wniosku musi znaleźć się opis osiągnięć ucznia, wyjaśnienie, dlaczego stypendium należy przyznać właśnie temu uczniowi, potwierdzenie średniej ze szkoły, zaświadczenie o dochodach na jednego członka rodziny, a także praca ucznia – musi on napisać swój życiorys obejmujący okres najbliższych 8 lat od dnia rozpoczęcia studiów. Praca ma pokazać, jakie uczeń ma plany na przyszłość, jak zamierza wykorzystać szanse dane na studiach i jak będzie prowadził swoją ścieżkę kariery.

Praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane teleadresowe
 • informację o planowanym wykształceniu, planowanych kursach
 • informację o planowanym doświadczeniu (plus krótki opis zakresu obowiązków)
 • informację o planowanym stopniu znajomości języków obcych
 • informację o zainteresowaniach
 • mocne strony, posiadane miękkie umiejętności

Po przesłaniu przez parafialne koło Caritas kompletu dokumentów, specjalnie powołana komisja wybierze maksymalnie 35 osób, które dostaną stypendium od początku studiów. 

PRZYKŁAD: Możliwości pozyskania stypendiów przez studenta WSIiZ*

I i II semestr studiów

 • stypendium pokrywające 100% czesnego
 • stypendium socjalne (jeśli w rodzinie studenta dochód na jedną osobą mieści się w granicach od 0 zł do 150 zł, stypendium wynosi aż 400 zł. Jeśli dochód mieści się w granicach 151 zł do 300 zł, stypendium wynosi 300 zł)
 • dodatek z tytułu zamieszkania (jeśli w rodzinie studenta dochód na jedną osobą wynosi w granicach od 0 zł do 782,60 zł, dodatek wyniesie 300 zł)

Po I roku studiów

 • „Stypendium Rektora dla najlepszych studentów” (student musi otrzymać 451 lub więcej punktów, które przyznawane są za wyniki w nauce oraz aktywność w życiu naukowym uczelni, wówczas stypendium wynosi nawet 500 zł. W przypadku otrzymania od 380 do 450 punktów, stypendium wynosi 300 zł).
 • „Stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce” w wysokości 1300 zł miesięcznie (jeśli student otrzyma „Stypendium Ministra”, nie może być mu wówczas przyznane „Stypendium Rektora dla najlepszych studentów”).
 • stypendium socjalne (jeśli w rodzinie studenta dochód na jedną osobą mieści się w granicach od 0 zł do 150 zł, stypendium wynosi aż 400 zł. Jeśli dochód mieści się w granicach od 151 zł do 300 zł, stypendium wynosi 300 zł).
 • dodatek z tytułu zamieszkania (jeśli w rodzinie studenta dochód na jedną osobą wynosi w granicach od 0 zł do 782,60 zł, dodatek wyniesie 300 zł).

*Przykłady prezentują stypendia przyznane studentom w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim. Wysokość stypendium jest ustalana co roku w zależności od liczby osób ubiegających się o pomoc finansową.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy kandydata (wniosek) Caritas.doc)Formularz zgłoszeniowy[ ]35 Kb
Pobierz plik (Z nr 05 - Stypendium od 1 sem_Caritas_2013-14.doc)Zarządzenie Rektora WSIiZ[w sprawie stypendium od początku studiów dla najzdolniejszych uczniów zgłoszonych przez parafialne koła Caritas]167 Kb