Wymagania

Przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy kandydat zdaje nową czy starą maturę.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ wraz z ankietą (dostępne w punkcie rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej od 8 sierpnia 2014 roku),
 • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Fizjoterapię, Kosmetologię, Zdrowie publiczne wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej (100 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

*Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) tylko do 30 września 2014 roku.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym. Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku):

 • fizyka z astronomią lub informatyka (Informatyka, Informatyka i ekonometria),
 • geografia (Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka),
 • historia lub wiedza o społeczeństwie (Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska),
 • geografia lub historia (Turystyka i rekreacja),
 • biologia lub chemia (Fizjoterapia, Zdrowie publiczne, Kosmetologia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

Masz już tytuł licencjata lub inżyniera?

Przyjęcia na studia II stopnia (magisterskie)

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Informatyka, Turystyka i rekreacja, Zdrowie publiczne mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 30 września 2014 roku.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz Internecie od 8 sierpnia 2013 roku),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł)i opłaty rekrutacyjnej (100 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628

*Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) tylko do 30 września 2014.

Rekrutacja przez WWW rozpocznie się 8 siepnia 2014 r.
System ten służy do wprowadzenia danych i drukowania formularza rekrutacyjnego. Po zakończeniu procesu rekrutacji otrzymasz informację o jej wynikach – wystarczy, że wpiszesz swoje imię, nazwisko oraz PESEL. Masz dostęp tylko i wyłącznie do swoich danych.

Typ studiówWpisoweOpłata rekrutacyjna
I stopnia (licencjackie, inżynierskie) 300 zł 100 zł
II stopnia (magisterskie) 100 zł 100 zł
absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE, WSZ i PWSZ w Jarosławiu 0 zł 100 zł

Informacje dla przyjętych na studia:

Kandydaci przyjęci na studia powinni wypełnić i dostarczyć następujące dokumenty przed rozpoczęciem zajęć:

Deklaracja przystąpienia do projektu.docx

Zgoda na przetwarzanie danych.docx 

Studenci chcący skorzystać z zajęć wyrównawczych, proszeni są o zapoznanie poniższym się z regulaminem:

 Regulamin zajęć wyrównawczych.doc